Klachten

Klachten

Wanneer het gaat om uw kind bent u terecht erg kritisch. Dit vinden wij erg belangrijk. Als u als ouder ontevreden bent over iets betreffende de opvang van uw kind of de dienstverlening van De Balledotjes dan horen wij dit graag. In de meeste gevallen is het raadzaam om uw ongenoegens te bespreken met de persoon die in eerste instantie verantwoordelijk is: de leidster of het locatiehoofd/ houder. Ook kunt u bij de oudercommissie terecht om uw klacht te bespreken. Wij helpen u graag. Wij streven er altijd naar om in gezamenlijk overleg tot een goede oplossing te komen.

Interne klachtenregeling

Kinderdagverblijf De Balledotjes heeft in het kader van de Wet kinderopvang een interne klachtenregeling opgesteld. Deze regeling beschrijft de werkwijze bij het behandelen en registreren van klachten van ouders.

Externe klachtenregeling

Mocht de interne klachtafhandeling niet leiden tot een bevredigende oplossing dan staat ouders de weg vrij naar informatie, advies en mediation bij Klachtloket Kinderopvang, gevestigd in Den Haag, of aanmelding van het geschil bij de Geschillencommissie Kinderopvang.

website Klachtenloket Kinderopvang
website de Geschillencommissie

Jaarverslag klachtenregelingen

In ons jaarverslag kunt u lezen wat er het afgelopen jaar gebeurd is in relatie tot de klachtenregelingen voor ouders en de oudercommissie.

Oudercommissie

De oudercommissie is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van de interne klachtenregeling voor ouders. De oudercommissie kan een geschil over de toepassing van het adviesrecht direct voorleggen aan de Geschillencommissie Kinderopvang. De Geschillencommissie toetst in deze gevallen alleen of de kinderopvangorganisatie in redelijkheid heeft gehandeld.

Sitemap • concept door CreaGeorge / Website door MKB-WP | Copyright @ 2017